Akreditacijski sistem

Tukaj si lahko preberete splošne pogoje uporabe.

Splošni pogoji uporabe

Naslednji pogoji in določila (»Pogoji in določila«) so namenjeni zagotavljanju pravilnega in učinkovitega delovanja postopka akreditacije (kar vključuje postopek prijave) za dostop predstavnikov medijev in drugih oseb, ki jim je NZS podelila akreditacijo (»Akreditirane osebe«) za skupinski del prvenstva 2021 UEFA evropskega prvenstva do 21 let v Sloveniji med 24. in 31. marcem (»Dogodek«). Akreditirana oseba se lahko udeleži uradnih nogometnih tekem, ki se odigrajo v okviru Dogodka, kar vključuje vsakršne dogodke in aktivnosti pred in po tekmi (vsaka posamezna »Tekma«) ob upoštevanju teh pogojev in določil.

 1. Akreditacijski postopek, prisotnost akreditiranih oseb na dogodku in vse, kar je z dogodkom povezano, urejajo vsa veljavna zakonodaja in predpisi, kakor tudi navodila in smernice, ki jih poda NZS.
 2. NZS si pridržuje pravico do zavrnitve vsakršne zahteve za akreditacijo po lastni presoji iz katerega koli razloga in ji ni treba zagotoviti pojasnila za tako zavrnitev. Nadalje si NZS pridržuje pravico do preklica, dopolnila ali omejitve akreditacije, prepovedi vstopa akreditirani osebi v katerokoli območje pod nadzorom NZS ali prisilne odstranitve akreditirane osebe iz tovrstnih območij iz katerega koli razloga, ki ga NZS šteje za upravičenega oziroma v njenem interesu. V takih okoliščinah bo akreditacija na zahtevo NZS nemudoma izročena NZS (ali osebi, ki je pooblaščena v imenu NZS).
 3. Če je posameznik imenovan, da zaprosi za akreditacijo v imenu druge osebe ali oseb, potem bo ta posameznik v celoti in brezpogojno odgovoren za zagotovilo, da je vsaka na ta način akreditirana oseba seznanjena s pogoji in določili, se z njimi strinja in jih spoštuje. Ta posameznik se izrecno zavezuje, da bo vsaki posamezni akreditirani osebi, v imenu katere je zaprosil za akreditacijo, posredoval izvod pogojev in določil.
 4. Dostop do ustreznih območij oziroma medijskega središča se za vsako posamezno akreditirano osebo odobri izključno za namen izvajanja in opravljanja funkcije v tem območju oziroma medijskem središču in izključno po:
  • sprejemu pogojev in določil,
  • predložitvi veljavne akreditacije (ki mora biti med izvajanjem dela akreditirane osebe na akreditiranem območju ves čas vidna. Akreditacije ni dovoljeno uporabljati za druge namene) in
  • predložitvi potrdila o identiteti z veljavno fotografijo in podpisom, v primeru, ko je to zahtevano.
 5. Akreditacija je last NZS in ni prenosljiva. Uporablja jo lahko izključno imenovana akreditirana oseba in ureja dostop do območij, v katerih so akreditirane osebe upravičene do izvajanja svojega dela. Akreditiranim osebam je prepovedan vstop v vsa območja, ki niso skladna z njihovo akreditacijo. Nobeni akreditirani osebi ni dovoljen vstop na igrišče pred, med ali po tekmi, vstop v tunel in slačilnico, razen če ji to izrecno odobri NZS.
 6. Akreditirana oseba potrjuje, da so vse pravice, ki veljajo za dogodek ali posamezno tekmo oziroma so z njimi povezane, v lasti UEFE in jih ni dovoljeno uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja UEFE.
 7. Kadar koli je strogo prepovedano (bodisi pred, med ali po dogodku ali posamezni tekmi) naslednje:
  • snemanje, uporaba in/ali oddajanje vsakršnega zvoka, slike ali opisa stadiona in/ali kraja dogodka in/ali tekme (kar vključuje rezultate, statistiko in/ali druge podatke v zvezi s tekmo) za kakršen koli komercialni namen razen izključno za namene poročanja uredniških novic v dovoljenih publikacijah (kot je opredeljeno v Dodatku 1) brez predhodne pisne odobritve UEFE; in/ali
  • oddajanje vsakršnih posamičnih slik ali posnetkov stadiona in/ali tekme za kakršne koli namene brez predhodne pisne odobritve UEFE. Tovrstnega gradiva ni dovoljeno oblikovati za prikaz na kateri koli mobilni napravi (denimo na mobilnih telefonih, dlančnikih, tabličnih računalnikih itd.) ali na kateri koli spletni strani razen v skladu z 9. točko spodaj.
 8. Vsakršen prenos (bodisi v zvočni, bodisi v slikovni, bodisi v zvočno-slikovni obliki) s tekme oziroma same tekme in/ali stadiona prek spleta, bodisi s pomočjo žične ali brezžične tehnologije oziroma prodaja ali distribucija kakršnega koli komentarja tekme na katerem koli mediju je izrecno prepovedana, razen če ga posebej ne odobri UEFA.
 9. V skladu s 7. točko je dovoljena le objava fotografij uradno akreditiranih fotografov v dovoljenih publikacijah prek spleta, mobilnih naprav ali »aplikacij« (kot je opredeljeno v Dodatku 1), pod pogojem, da so prikazane kot posamične slike in ne kot posnetki, neavtoriziran video prenos oziroma predstavitev. Ne glede na zgoraj navedeno mora med objavami posameznih fotografij, ki so povezane s tekmo, te fotografije pa so objavljene v spletnih dovoljenih publikacijah (bodisi prek spleta bodisi drugače), preteči vsaj 20-sekundni interval.
 10. V zvezi z dogodkom in/ali posamezno tekmo ne bo odobrena nobena nasprotujoča si določba v okviru obstoječih licenc ali sporazumov s tretjimi osebami, razen če jo predhodno odobri UEFA.
 11. Akreditiranim osebam je blagovne znamke, logotipe in znamke, ki so povezane z UEFO, dogodkom in/ali posamezno tekmo, dovoljeno uporabljati izključno v skladu s smernicami, ki jih izda UEFA, in za nobene druge namene brez predhodne pisne odobritve UEFE. Akreditirane osebe brez predhodne pisne odobritve UEFE ne smejo sodelovati (bodisi osebno bodisi prek tretjih oseb) v kakršnih koli tržnih, promocijskih ali drugih aktivnostih, ki so povezane z UEFO, dogodkom in/ali tekmo ali uporabljati katerega koli gradiva, ki jih ustvarijo akreditirane osebe.
 12. Akreditirane osebe morajo ravnati v skladu z vsemi smernicami in pogoji v zvezi z varnostjo in varovanjem na dogodku in/ali tekmi, vključno z vsemi navodili rediteljev, varnostnega osebja in/ali drugih ustrezno pooblaščenih oseb.
 13. Akreditirane osebe soglašajo, da so lahko posnete ali fotografirane s katero koli metodo snemanja slik in zvoka in UEFI oziroma njenim licenčnim podizvajalcem podajajo vsa potrebna dovoljenja in pravice (kar vključuje odpoved vsakršnim pravicam v skladu z veljavno zakonodajo) za uporabo in koriščenje tovrstnih fotografij oziroma zvočnih posnetkov in videoposnetkov brez nadomestila.
 14. Akreditiranim osebam in vsem drugim osebam na stadionu je strogo prepovedana uporaba, posedovanje ali zadržanje promocijskih ali komercialnih, političnih, verskih ali rasističnih predmetov ali gradiva, ponudba prodaje, prodaje ali posedovanje z namenom prodaje dobrin, kot so hrana, pijača, spominki, oblačila, promocijski in/ali komercialni artikli, razen če jih predhodno pisno ne odobrita UEFA in/ali NZS. Vse tovrstne predmete lahko varnostniki in/ali druge pooblaščene osebe odstranijo ali začasno zasežejo.
 15. Akreditirane osebe ne smejo ponuditi ali prodati akreditacije oziroma katerih koli z njo povezanih predmetov, vključno s plastroni ali druge vrste dovolilnicami. Akreditacije ali druge vrste dovolilnic ni dovoljeno uporabljati za kakršen koli namen, kot je na primer oglaševanje.
 16. Akreditirane osebe so odgovorne za svojo akreditacijo in bodo NZS in UEFI povrnile škodo in jo obvarovale pred vso škodo in odgovornostjo, ki bi jo NZS in UEFA utrpela oziroma nosila v povezavi z uporabo akreditacije in/ali kršitev teh pogojev in določil.
 17. Osebe, ki vložijo vlogo za akreditacijo (bodisi prijavo vložijo osebno ali pa je vložena v njihovem imenu) razumejo, da z vložitvijo vloge za akreditacijo dovolijo obdelavo naslednjih osebnih podatkov, pri čemer tovrstne podatke zbira in obdeluje NZS za namen obdelave vloge za akreditacijo, izdaje akreditacije in izvajanje vsakršnih postopkov preverjanja dostopa ali drugih nujnih preverjanj:
 • Identifikacijski podatki, kot so ime in priimek, datum in kraj rojstva, številka dokumenta, državljanstvo, fotografija itd.;
 • Kontaktni podatki, kot so e-poštni naslov, številka mobilnega telefona itd.;
 • Ime organizacije.

Akreditirana oseba izjavlja, da so vsi osebni podatki, ki jih je zagotovila, resnični, pravilni, veljavni in popolni.

 1. Za NZS v zvezi z zbiranjem in obdelovanjem osebnih podatkov velja slovenska zakonodaja o varstvu podatkov. Imetnik te akreditacije soglaša z uporabo tovrstnih osebnih podatkov v povezavi z organizacijo ali izvajanjem postopka akreditacije in/ali za namen vsakršnih ustreznih varnostnih ukrepov ali ukrepov zaščite, kakor tudi vsakršnih upravnih postopkov ali zahtev ustreznih državnih organov v povezavi z izvajanjem dejavnosti na njihovem ozemlju in s prenosom osebnih podatkov s strani NZS k njenim podružnicam in tretjim osebam, zlasti izvajalcem varnostnih storitev in storitev omogočanja dostopa, ki izvajajo storitve v imenu NZS, kakor tudi državnim organom za zgoraj omenjene namene in pri izvajanju svojih dejavnosti. Akreditirane osebe imajo pravico do dostopa in spreminjanja podatkov, ki so povezani z njimi tako, da posredujejo obvestilo na naslov akreditacije@ep-u21.si.
 2. Osebni podatki, ki so zagotovljeni in obdelani v skladu s pogoji in določili, NZS ne zbira in obdeluje dlje, kot je potrebno za namene, ki so opisani v pogojih in določilih, razen če je uporaba tovrstnih osebnih podatkov nadalje potrebna za nadaljnje upravne oziroma sodne postopke v zvezi z dogodkom ali, kjer je potrebno, za preprečevanje in zaznavanje nezakonitih dejanj. Osebe, ki se vložijo vlogo za akreditacijo, in akreditirane osebe imajo pravico do dostopa, spremembe in/ali zahteve po izbrisu informacij, ki so povezane z njimi, če posredujejo obvestilo na naslov akreditacije@ep-u21.si. V ta namen lahko NZS od te osebe zahteva potrdilo o njeni identiteti (npr. uradni identifikacijski dokument s fotografijo in krajem ter datumom rojstva). NZS lahko zavrne, omeji ali odloži zahtevo, če ima NZS do tega pravico na podlagi veljavne zakonodaje o varstvu podatkov.
 3. V primeru, da akreditirana oseba založi oziroma izgubi akreditacijo, bo NZS po lastni presoji odločila, ali bo zahtevala nadomestilo za akreditacijo in bo v ta namen zaračunala znesek v višini 150,00 €.
 4. Ti pogoji in določila so zasnovani v angleškem jeziku. Če se ti pogoji prevedejo v katerikoli drug jezik, bo prevladalo besedilo v angleškem jeziku.
 5. Ti pogoji in določila ureja in se jih razlaga v skladu z temeljnim pravom Republike Slovenije. O vseh sporih, ki nastanejo zaradi pogojev in določil ali v zvezi z njimi, bodo razsojala sodišča Republike Slovenije. NZS si pridržuje pravico do uvedbe sodnih postopkov na pristojnih sodiščih države stalnega prebivališča obtoženega.

Potrjujem, da sem prebral-a in razumel-a, ter soglašam, da bom zavezan-a k ravnanju v skladu s temi pogoji in določili v skladu s pravicami, ki mi jih podeljuje akreditacija. Poleg tega soglašam, da bom odgovoren-na za zagotavljanje, da so morebitne druge akreditirane osebe, za katere sem vložil-a prošnjo za akreditacijo, seznanjene in da bodo ravnale v skladu s temi pogoji.

Dodatek 1

Dovoljene publikacije

Tiskane publikacije

 1. Običajna izdaja vsakega časopisa in/ali vsaka posebna priloga (ki se ne prodaja ločeno) k vsakemu časopisu, pod pogojem, da ni v večjih dimenzijah kot časopis, ki mu je priloga, ter da se ne nanaša izključno na katerokoli ekipo, igralca(e) in/ali tekmo, ki jo je/bo odigrala katerokoli ekipa.
 2. Posebna izdaja časopisa (kot je navedeno v 1. odstavku tega Dodatka 1), pri čemer izdaja tovrstnega časopisa izide v določenem kraju, vsebina, ki je povezana s tekmo, pa je vključena v splošno vsebino časopisa.
 3. Revija ali periodična publikacija, ki izhaja redno in ni posvečena izključno eni določeni ekipi, enemu ali več igralcem in/ali eni tekmi, na kateri je oziroma bo igrala določena ekipa in/ali ni posvečena izključno dogodku.
 4. Knjiga, ki ni posvečena izključno eni določeni ekipi, enemu ali več igralcem in/ali eni tekmi, na kateri je oziroma bo igrala določena ekipa.

Spletne publikacije

 1. V zvezi z dovoljenimi publikacijami, ki so navedene v besedilu od 1. do 4. odstavka tega Dodatka 1:
 • enakovredna objava na spletu;
 • enakovredna objava, ki je bila urejena za prikaz na mobilni napravi; ter
 • enakovredna objava v “aplikaciji”. “Aplikacija” se na tem mestu nanaša na aplikacije, ki se namestijo in uporabljajo na mobilnih računalniških napravah (na primer na tabličnih računalnikih in mobilnih telefonih), kar brez omejitev vključuje tiste, ki so na voljo v trgovinah App Store in Google Play Store.
 1. Spletna stran, ki zagotavlja brezplačne storitve poročanja novic, enakovredne tistim, ki jih ponujajo publikacije, ki so opredeljene v 1. do 3. odstavku te Priloge, vendar ki ni namenjena izključno eni sami tekmi ali dogodku, ter ima ustrezna pooblastila UEFE.

Drugo

 1. Oglaševalsko, promocijsko in trženjsko gradivo ali gradivo, ki je na voljo na prodajnem mestu za vse elemente, ki so navedeni v besedilu od 1. do 4. odstavka in v 6. odstavku tega Dodatka 1.